Ve druhém prosincovém týdnu navštívili zástupci pražského Bahá’í společenství sbor Českobratrské církve evangelické v Praze-Strašnicích, aby se s přítomnými faráři podělili o zkušenost své víry.

Setkání se uskutečnilo v rámci tzv. pastorálek, tedy pravidelných tematických setkání farářů z pražských sborů, přičemž současný cyklus je věnován poznávání různých náboženství. Po krátkém úvodu do historických okolností počátků Bahá’í zjevení a mise jeho ústřední postavy Bahá'u'lláha, se prezentace soustředila na sdílení osobních příběhů života ve víře. Přítomní se tak dověděli o základní principech Bahá’í učení, Písmech i důležitých aspektech života věřícího - modlitbě, půstu, meditaci, slavnostech a svátcích, a duchovním kodexu.

V následné přátelské neformální debatě někteří faráři zmínili své zážitky z návštěvy posvátných míst Bahá’í víry v izraelské Haifě. Celé setkání se neslo v duchu přátelství a vzájemného respektu, zcela v duchu slov Bahá’u’lláha, jimiž nabádá své následovníky, aby se družili se stoupenci jiných náboženství v lásce a svornosti. Pro pražské společenství se jednalo o další podnětnou aktivitu na poli mezináboženského dialogu, kterému se dlouhodobě věnuje.

Další informace