Čemu Bahá’í věří?

"Blahobyt lidstva, mír a jeho bezpečnost jsou nedosažitelné, pokud nebude pevně ustanovena jeho jednota." - Bahá'u'lláh

Světový mír

Učení Bahá'u'lláha je ve svém rozsahu obsáhlé a zabývá se tématy jako povaha a účel Zjevení, vrozená vznešenost lidské bytosti, rozvíjení duchovních vlastností a vztah člověka s přírodou. Bahá'í Spisy jsou také plné odkazů na téma světového míru jako - "nejvyššího cíle celého lidstva" - a objasňují též sociální principy s nimiž je mír spojován.

Mezi tyto principy patří nezávislé hledání pravdy; jednota celého lidského rodu, která je hlavním principem Bahá’í víry; odstranění všech forem předsudků; soulad, který musí existovat mezi náboženstvím a vědou; rovnoprávnost mužů a žen – dvou křídel, na kterých se může pták lidstva vznést do výšin; zavedení povinného školního vzdělávání; přijetí pomocného celosvětového jazyka; odstranění extrémů bohatství a chudoby; ustavení světového tribunálu pro rozhodování sporů mezi národy; a potvrzení spravedlnosti jako rozhodujícího principu v lidských záležitostech. Bahá’í nepovažují tyto principy za pouhé vyjádření zbožného přání, nýbrž je chápou jako předmět bezprostředního a skutečného zájmu jednotlivců, společenství i institucí.

 

V říjnu 1985 publikoval Světový dům spravedlnosti dopis na téma světového míru, který byl adresován lidstvu jako celku. Tento dopis nese název „Příslib světového míru“. Byly v něm vysvětleny důvody, které vedou Bahá’í společenství k pevnému přesvědčení, že další fází vývoje společnosti je mezinárodní mír. Jasně se v něm uvádí:

„Velký mír, k němuž po staletí upínali lidi dobré vůle svá srdce, jehož budoucí podobu po nespočet generací opěvovali básníci a předvídali věštci a jehož příchod po věky slibovala všechna svatá písma, je nyní konečně reálnou šancí dosažitelnou pro národy světa. Poprvé v dějinách se stala tato planeta se všemi svými různými a nesčíslnými národy pro každého jednotlivce přehlednou. Světový mír je nejen možný, ale i nevyhnutelný.“

Další informace