Čemu Bahá’í věří?

Duchovní život


„... pravá víra není pouhé uznání Boží jednoty, ale spíše znamená žít život, ve kterém se projeví všechny naše dokonalosti a ctnosti ...“ — ‘Abdu’l-Bahá

Zbožnost

Zbožné skutky neodmyslitelně patří do života věřících. S jejich pomocí mohou jednotlivci a společenství neustále posilovat pouto, které existuje mezi Bohem a lidmi. Toto pouto dodává životodárnou sílu těm vztahům, které jsou nezbytné pro udržování chodu společnosti a pro zachování jejího rozvoje – vztahům mezi jednotlivci a rozmanitými složkami společnosti a jejími institucemi.

Pro zachování duchovnosti člověka a umožnění jeho dalšího duchovního rozvoje je nezbytná modlitba.

Skrze ni můžeme projevovat Bohu chválu a vyjadřovat svou lásku k Němu, také Ho s její pomocí můžeme snažně prosit o pomoc.
Jedinečnou schopností, která je vlastní pouze lidským bytostem, je schopnost meditace.
Bahá´í spisy naznačují, že bez rozjímání a přemítání by nebyl možný žádný lidský pokrok.
Dalšími dvěma zbožnými skutky, které vždy hrály v historii lidstva významnou roli, jsou půst a pouť na svatá místa.
Také práci můžeme považovat za zbožný čin, jestliže je vykonávána v duchu služby.

 

 

Další informace