Nový český dokumentární film uvedený ke 100 výročí Odchodu milovaného Mistra, syna Zakladatele Bahá’í víry.

ʻAbdu’l-Bahá a České země

Tento dokument, vyrobený v České republice, zkoumá dopad Bahá’í učení a návštěv Mistra v Evropě na společnost v Českých zemích a na Slovensku v prvních desetiletích 20. století. S využitím archivních materiálů dokládá, že povědomí o nové víře pocházející z Persie existovalo v Čechách již od roku 1845. Sociální nauky víry, jak je hlásal ‘Abdu’l-Bahá při svých návštěvách evropských měst, mělo hluboký vliv na komunitu českých a slovenských intelektuálů, mírových a lidskoprávních aktivistů, kteří později přispěli k položení základů Bahá´í společenství v Československu ve 20. letech 20. století.

This documentary, made in the Czech Republic, explores the impact the Baha´i teachings and the visits of the Master to Europe had on the society in the Czech Lands and Slovakia in the first decades of 20th century. With the use of archive materials it demonstrates that awareness of the new Faith founded in Persia had existed in Bohemia since 1845. Social teachings of the Faith as proclaimed by ´Abdu´l - Bahá during his visits to European cities had profound effect on the community of Czech and Slovak intellectuals, peace and human rights activists who later contributed to laying the foundations of the Bahá´í community in Czechoslovakia in 1920s.

#bahai #film #prague

Další informace