Bahá’í v Praze vás zvou na diskusní večer:

Duchovní a sociální transformace – první krok na cestě ke stále se rozvíjející civilizaci

Mezi základní paradigmata moderní historie patří cyklické opakování globálních krizí a konfliktů, následovaných (povětšinou neúspěšnými) snahami o přijetí určitých vzorců chování, jež by takovému opakování zabránily. Bahá´í učení přichází s myšlenkou uvědomění si společných duchovních kořenů coby základního předpokladu pro další rozvoj světové civilizace. Při uskutečňování této vize je třeba začít od každého jednotlivce, a od proměny bezprostředního prostoru, v němž žijeme. Bude však lidstvo jako celek schopné naučit se přijmout zodpovědnost za svůj další osud?

Úterý 13.10.
od 20 hodin

Skautský institut
Staroměstské nám. 4/1
Praha 1
Vstup zdarma

------
pozor změna:
Vzhledem k nově vyhlášeným hygienickým omezením musí akce proběhnout úplně bez diváků. Omlouváme se a připravujeme záznam.
------


Bahá'ís of Prague would like to invite you to a discussion evening:

Spiritual and social transformation – a first step on the path towards ever advancing civilization.
The basic paradigms of modern history include the cyclical repetition of global crises and conflicts, followed by (mostly unsuccessful) efforts to adopt certain patterns of behaviour that would prevent such a recurrence. Baha'i teachings bring the idea of understanding common spiritual roots as a fundamental prerequisite for the further development of world civilization. In realizing this vision, it is necessary to start from each individual, and from the transformation of the immediate environment in which we live. But will mankind as a whole be able to learn to take responsibility for its future destiny?

Tuesday 13.10. (20 h)

to be held at the Scout Institute

Old Town Square 4/1
Prague

Další informace