Mezi Hradem a žaláři StB: české Bahá’í společenství od dob Rakouska-Uherska do roku 1989 – zkoušené, avšak nezlomené.

Hledání transcendence a duchovních hodnot vždy patřilo k typickým rysům společenského vývoje v našich zemích. Bylo tak tomu již v době Rakousko-Uherska, a především pak po vzniku Československa v roce 1918. Do nástupu komunistické diktatury v roce 1948 se u nás rozmanitost duchovního a náboženského života projevovala i navenek. Jedním z duchovních proudů, které měly v této mozaice své pevné místo, bylo i učení víry Bahá’í, které ovlivnilo mnohé představitele českých intelektuálních kruhů a oslovilo rovněž československé prezidenty T. G. Masaryka a E. Beneše. Podobně jako jiné církve a náboženská společenství se i Bahá’í po komunistickém převratu stali terčem perzekuce ze strany totalitního aparátu.

Řečníci: Kristýna Pilecká, Karel Tesař a Hana Sodeyfi

Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha 1
Úterý 15.10.2019, 13:00–14:30

#fedem #bahai #bahaifaith #bicentinary #news #czechrepublic #prague


Bahá’í community in Prague cordially invites you to the Vaclav Havel Library for Panel discussion.

Between the Prague Castle and the Dungeons of the StB: The Czech Bahá'í Community from the Austro-Hungarian Empire up to 1989 - Tested but Unbroken.

The search for transcendence and spiritual values has always been one of the typical features of social development in our country. This was already the case during the Austro-Hungarian Empire, but became especially important after the establishment of Czechoslovakia in 1918. Until the advent of the Communist dictatorship in 1948, the diversity of spiritual and religious life manifest itself in society. One of the spiritual streams that had a firm place in this mosaic was the teaching of the Bahá'í Faith, which influenced many representatives of Czech intellectual circles and also struck a chord with the Czechoslovak presidents T. G. Masaryk and E. Beneš. Like other churches and religious communities, after the Communist coup, the Czech Bahá'í community became the target of persecution by the totalitarian apparatus.


Speakers: Kristýna Pilecká, Karel Tesař and Hana Sodeyfi

Václav Havel Library
Ostrovní 13, Prague 1
Tuesday 15.10.2019, 1-2.30pm

 

Další informace