Čemu Bahá’í věří?

Bůh a Jeho Stvoření


"Všichni lidé byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející civilizaci." - Bahá'u'lláh

Stále se rozvíjející civilizace

Bahá’í spisy objasňují, že lidstvo prošlo etapou dětství a nyní stojí na prahu své zralosti. Revoluční a dalekosáhlé změny, ke kterým dnes dochází, jsou charakteristické pro toto přechodné období - věk, který lze přirovnat k dospívání.
V tomto období se myšlenky, postoje a návyky z počátků rozvoje lidstva rozpadají a postupně zakořeňují nové vzorce myšlení a jednání, které odrážejí jeho blížící se zralost.

Abdu'l-Bahá vysvětluje: "To, co se týkalo lidských potřeb v raných počátcích lidského pokolení, nemůže splňovat ani uspokojovat požadavky tohoto dne věku novosti a naplnění." A dál pokračuje: "Člověk si nyní musí vštípit nové ctnosti a schopnosti, nové mravní základy, nové dovednosti ... Dary a požehnání období mládí, které přišly vhod a byly dostatečné v časech dospívání lidstva, již v době zralosti nepostačují. "

Charakteristickým znakem blížícího se věku zralosti je sjednocení lidského rodu. Shoghi Effendi píše, že zatímco jsme postupně usilovali o jednotu rodiny, kmene, městského-státu a národa, která se nakonec i plně zažila, je celosvětová jednota "cíl, o který sužované lidstvo usiluje." V další pasáži, se odkazuje na "počátek světové civilizace, kterou žádné smrtelné oko nikdy nevidělo a lidská mysl nepočala."

A ptá se: "Kdo si dokáže představit vznešenou úroveň, které má tato postupně se odhalující civilizace dosáhnout? Kdo změří výšky do nichž vystoupá lidské porozumění, osvobozené ze svých okovů?

Kdo si dokáže představit sféry, které lidský duch oživený proudem Bahá'u'lláhova světla zářící v plnosti své slávy, objeví? "

Vznik celosvětové civilizace prosperující ve své materiální i duchovní dimenzi předpokládá, že duchovní a materiální stránka života se mají zlepšovat společně.

Díky víře a rozumovému úsudku je možné objevit energii a schopnosti ukryté v jedincích a lidstvu jako celku a pracovat na poznání těchto dosud neprojevených možností.

Rozpoznání, že existuje soulad mezi vědou a náboženstvím umožní také vznik, využití a proniknutí duchovních a materiálních poznatků mezi všechny obyvatele světa.

"Blaho lidstva, jeho mír a bezpečnost jsou nedosažitelné, pokud a dokud nebude pevně ustanovena jeho jednota."
- Bahá'u'lláh

 

 

Další informace