Čemu Bahá’í věří?

"Blahobyt lidstva, mír a jeho bezpečnost jsou nedosažitelné, pokud nebude pevně ustanovena jeho jednota." - Bahá'u'lláh

Světový mír

Učení Bahá'u'lláha je ve svém rozsahu obsáhlé a zabývá se tématy jako povaha a účel Zjevení, vrozená vznešenost lidské bytosti, rozvíjení duchovních vlastností a vztah člověka k přírodě. Bahá'í Spisy jsou také plné odkazů na téma světového míru jako - "nejvyššího cíle celého lidstva" - a objasňují též sociální principy s nimiž je mír spojován.

Mezi tyto principy patří nezávislé hledání pravdy, jednota celého lidského rodu, která je hlavním principem Bahá’í víry, odstranění všech forem předsudků, soulad, který musí existovat mezi náboženstvím a vědou, rovnoprávnost mužů a žen – dvou křídel, na kterých se může pták lidstva vznést do výšin, zavedení povinného školního vzdělávání, přijetí pomocného celosvětového jazyka, odstranění extrémů bohatství a chudoby, ustavení světového tribunálu pro rozhodování sporů mezi národy a potvrzení spravedlnosti jako rozhodujícího principu v lidských záležitostech. Bahá’í nepovažují tyto principy za pouhé vyjádření zbožného přání, nýbrž je chápou jako předmět bezprostředního a skutečného zájmu jednotlivců, společenství i institucí.

 

V říjnu 1985 publikoval Světový dům spravedlnosti dopis na téma světového míru, který byl adresován lidstvu jako celku. Tento dopis nese název „Příslib světového míru“. Byly v něm vysvětleny důvody, které vedou Bahá’í společenství k pevnému přesvědčení, že další fází vývoje společnosti je celosvětový mír. Jasně se v něm uvádí:

„Velký mír, k němuž po staletí upínali lidi dobré vůle svá srdce, jehož budoucí podobu po nespočet generací opěvovali básníci a předvídali věštci a jehož příchod po věky slibovala všechna svatá písma, je nyní konečně reálnou šancí dosažitelnou pro národy světa. Poprvé v dějinách se stala tato planeta se všemi svými různými a nesčíslnými národy pro každého jednotlivce přehlednou. Světový mír je nejen možný, ale i nevyhnutelný.“

Další informace