Čemu Bahá’í věří?

„Tyto svaté Projevy se podobají době, kdy na svět příchází jaro... Každé jaro je totiž časem nového stvoření...“  ‘Abdu’l-Bahá

Bahá'u'lláh a Jeho Smlouva

Bahá’í víra začala posláním, které Bůh svěřil dvěma Božím Poslům – Bábovi a Bahá’u’lláhovi. Jednota víry, kterou založili a která je pro ni příznačná, dnes vychází ze zcela jasných Bahá’u’lláhových pokynů, jimiž zajistil následnost duchovního vedení po svém odchodu z tohoto světa. Toto ustanovení se týká nástupnické linie a je známo pod názvem Smlouva. Vedení přecházelo v linii od Bahá’u’lláha na Jeho syna ‘Abdu’l-Baháa a poté od ‘Abdu’l-Baháa na jeho vnuka Shoghi Effendiho a na Světový dům spravedlnosti, který ustavil rovněž Baháֹ’u’lláh. Bahá’í přijímají božskou autoritu Bába a Bahá’u’lláha a všech výše uvedených nástupců, kteří byli do nástupnické funkce jmenováni.

Báb (Brána) »

(1819-1850)

Báb byl Zvěstovatelem Bahá’í Víry. V polovině 19. století oznámil, že přináší poselství určené k proměně duchovního života lidstva. Jeho posláním bylo připravit lidi na příchod druhého Posla Božího, který bude ještě větší, než byl on sám a který zahájí věk míru a spravedlnosti.

Bahá’u’lláh »

(1817-1892)

Bahá’u’lláh – „Sláva Boží“ –  je Přislíbeným, jehož příchod předpovídal Báb a všichni Boží Poslové v minulosti. Bahá’u’lláh přinesl lidstvu nové Zjevení od Boha. Z Jeho pera vzešlo tisíce veršů, dopisů a knih, v nichž nastínil rámec dalšího rozvoje nové celosvětové civilizace, která zohledňuje jak duchovní, tak i hmotné aspekty lidského života. Bahá’u’lláh pro tyto myšlenky snášel mnohé mučení a věznění a čtyřicet let strávil ve vyhnanství.

 

‘Abdu’l-Bahá »

(1844-1921)

Bahá’u’lláh ve Své závěti jmenoval Svého nejstaršího syna ‘Abdu’l-Baháa oprávněným vykladačem Svého učení a hlavou Své víry. Na východě i na západě se stal ‘Abdu’l-Bahá známým vyslancem míru, příkladným člověkem a předním představitelem této nové víry.

 

Shoghi Effendi »

(1897-1957)

Shoghi Effendi byl nejstarším vnukem ‘Abdu’l-Baháa, který ho ve své poslední vůli jmenoval strážcem Bahá’í víry. Shoghi Effendi po dobu 36 let systematicky podporoval další rozvoj Bahá’í společenství, prohluboval jeho duchovní porozumění a posiloval jeho jednotu. Toto společenství se totiž stále více rozrůstalo a zračilo v sobě rozmanitost celého lidského rodu.

 

Světový dům spravedlnosti »

(Ustaven roku 1963)

Rozvoj Bahá’í víry po celém světě se dnes děje pod vedením Světového domu spravedlnosti. Bahá’u’lláh ve své knize zákonů uložil Světovému domu spravedlnosti, aby pozitivně ovlivňoval blahobyt lidstva, podporoval vzdělání, prosazoval mír a celosvětovou prosperitu, chránil lidskou čest a postavení náboženství ve společnosti.

Další informace