Čemu Bahá’í věří?

Duchovní život


„Plody stromu člověka vždy byly dobré skutky a chvályhodná povaha.“ -Bahá'u'lláh


Charakter a chování

Základem našeho duchovního života je rozvoj duchovních vlastností, které každému z nás pomáhají na naší věčné cestě směřující k Bohu.
Na tomto světě není možné od sebe oddělit rozvoj takovýchto vlastností a neustálé zdokonalování našeho chování, ve kterém se skrze naše činy stále více zrcadlí vznešenost a mravní bezúhonnost, kterými byla obdařena každá lidská bytost. ‘Abdu’l-Bahá prohlásil:

„Duchovním vlastnostem se dobře daří v takovém prostředí, které podněcuje lásku a poznání v souladu s božím zákonem.“

Jakmile dovolíme, aby v našich srdcích a mysli rostlo poznání Boha, schopnosti přináležící naší vyšší přirozenosti se budou úspěšně rozvíjet.
Jasněji a jasněji budeme schopni rozlišit to, co vede k povznesení postavení člověka od toho, co vede k jeho ponížení.
Budeme lépe rozumět zákonitostem vesmíru, lidským bytostem a společnosti a budeme lépe chápat život duše.
S narůstajícím poznáním roste i láska a více lásky vede k pravému porozumění. Mezi srdcem a rozumem nebude žádný rozpor.

Existuje mnoho faktorů, které přispívají k takovému rozvoji - modlitba, rozjímání, ochota učit se novým věcem a neustálé každodenní úsilí – obzvláště pak to, které je vynakládáno ke službě lidstvu.
Při naší snaze žít duchovní život se může přílišné soustředění se na sebe stát kontraproduktivní.
Bahá’u’lláh píše, že bychom měli upnout své myšlenky k tomu, „co posvětí srdce a duše lidí.“ „Toho“, pokračuje, „lze nejlépe dosáhnout čistými a svatými skutky, ctnostným životem a správným chováním.“

Své usilovné snažení o rozvoj duchovních vlastností si můžeme představit jako cestu, po které pokorně a vytrvale kráčíme a učíme se, smířeni s tím, že chybám se nelze vyhnout, nikdy neztrácejíc ze zřetele potenciál, který je v nás.


Ačkoliv se nevyhneme těžkostem ani nezdarům, naše snažení nám bude přinášet radost a spokojenost.
Mezi největší hrozby během tohoto celoživotního a pozvolného procesu zdokonalování charakteru patří pokrytectví, povýšenost a pýcha – povahové rysy, které dokáží zdeformovat veškeré duchovní snažení a podkopat jeho základy.
Bahá´u´lláh napsal:

„Ó děti lidí!
Nevíte, proč Jsme vás všechny stvořili z téhož prachu?
Aby se žádný nevyvyšoval nad ostatní. Provždy pamatujte ve svých srdcích, jak jste byli stvořeni. Jelikož Jsme vás všechny stvořili z téže látky, proto vám náleží, abyste byli také jednou duší, abyste kráčeli stejnýma nohama, jedli
stejnými ústy a přebývali v téže zemi, abyste ze svého nejvnitřnějšího bytí, svými skutky a činy, podávali zřetelné svědectví jednoty a podstaty odpoutání. Takovou vám dávám radu, ó poutníci za světlem! Řiďte se podle té rady, abyste obdrželi plod svatosti ze stromu zázračné slávy.

 

 

Další informace