Bůh
Bahá’í věří, že tento svět byl stvořen vědomou a myslící Příčinou, která se v náboženské tradici zpravidla nazývá Bohem. Tato Božská Podstata je pro lidskou mysl zcela nepoznatelná a naprosto nepopsatelná, takže ji můžeme nazývat nejrůznějšími jmény, přesto však na těchto jménech a přídomcích zůstává naprosto nezávislá. Jména jako Bůh, Pán, Hospodin apod. jsou pouze pomocnými nástroji vyjadřování, jejichž prostřednictvím odkazujeme k oné věčné Příčině. Jelikož tato Příčina stvořila svět vědomě a zároveň představuje inteligentní entitu, toto stvoření bylo provedeno se specifickým účelem a záměrem. Aby lidstvo mohlo tento smysl stvoření pochopit, jsou v průběhu věků sesíláni Božští učitelé, které Bahá’í terminologie nazývá Božími Projevy. Díky těmto dokonalým Projevům Boha, které lze připodobnit k čistému zrcadlu, věrně odrážejícímu přesnou podobu, myšlenky a záměry Stvořitele a prostřednictvím Jejich učení jsou lidé schopni pochopit Boží plán a uskutečňovat Jeho vůli na Zemi. Náboženskou zvěst, kterou tyto Boží Projevy pravidelně přinášejí, lze tedy považovat za přímé Boží poselství vyjádřené jazykem a stylem srozumitelným pro lidstvo v dané fázi svého pozemského vývoje.


Boží Projevy

Bahá’í věří, že Boží Projevy představují jediné pojítko mezi nepoznatelnou Podstatou a lidstvem. Představují dokonalý projev či odraz pomyslného slunce Boží Podstaty, z něhož lidstvo čerpá svůj duchovní život. Boží Projevy lidstvu zprostředkovávají Boží vůli pomocí Svého učení, které zjevují od samotného počátku stvoření. Tento proces dle Bahá’í učení bude navždy pokračovat, neboť lidstvo bude v každé době a fázi svého vývoje potřebovat duchovní vedení a inspiraci.


Z dochovaných zdrojů jsou nám známa jména Projevů, kteří jsou součástí tzv. Adamova cyklu, jenž začíná Adamem, pokračuje přes Abrahama, Mojžíše, Ježíše a Muhammad až po Bába, který cyklus završil a Svým ohlášením příchodu Bahá’u’lláha zároveň zahájil nový cyklus. Vedle výše jmenované „semitské“ rodiny Projevů Bahá’í rozeznávají Projevy „árijské“ linie, jako Kršnu, Zoroastra (Zarathuštra) a Budhu.

Bahá’í nečiní jediný rozdíl v podstatě těchto Projevů - jediné, čím se Boží Poslové dle Bahá’í učení liší je míra zjevení, kterou v daném okamžiku historie lidstvu zprostředkovali.


Každý Projev Boží má dvě roviny. První je čistá abstrakce a základní jednota. Nazýváš-li je (Boží Projevy) tedy z tohoto pohledu jedním jménem a připisuješ jim tytéž přídomky, neodvrátil ses od pravdy…Druhá rovina - rovina odlišnosti - náleží světu stvoření a omezením z něj vyplývajícím. Z tohoto pohledu má každý Projev Boží odlišnou osobnost, přesně předepsané poselství, předurčené zjevení a zvlášť stanovená vymezení. Každý z nich je znám pod jiným jménem, je popisován osobitými přídomky a má vymezené poslání…
Bahá’u‘lláh


Jednota lidstva

Bahá’í věří, že jedno z hlavních poslání Božích Projevů bylo ustanovení vždy vyšší formy integrace lidské společnosti. Od kmenových svazků a společenství městských států lidstvo přes úroveň národních států dospělo k novému stupni své existence, který ohlásil a Svými principy zastřešil Bahá’u’lláh.

Tato etapa vývoje lidstva předpokládá spojení národů na celosvětové úrovni a vznik společných mezinárodních institucí (legislativních, soudních i exekutivních) při dodržení základního principu jednoty v různosti, tj. zachování svébytnosti kultur jednotlivých národů a etnických skupin.

www.praha.bahai.cz

Další informace