Denní život
Bahá'í věří, že člověk má dvojí přirozenost - hmotnou a duchovní.Jeho duchovní stránka představuje jeho skutečnou podstatu, hmotná přirozenost jeho bytí představuje nástroj k dosahování duchovního pokroku v tomto materiálním světě. Účelem lidského života je vytvořit harmonii mezi těmito stránkami bytí, čehož leze docílit zaváděním Božího učení do našeho denního života. Stejně, jako naše potřebuje správnou a zdravou potravu, i naše duchovní přirozenost musí být pravidelně vyživována duchovní potravou. K tomu slouží různé duchovní prostředky, které Bahá'u'lláh ve Svém Písmu stanovil a z nichž nejdůležitější jsou modlitba a půst.

Pevně se přidržte denní modlitby a půstu. Vpravdě, Boží víra je podobna nebesům; půst je jejich sluncem a denní modlitba jejich měsícem. Vskutku, jsou to pilíře náboženství, pomocí nichž je rozlišeno mezi spravedlivými a těmi, kdož překračují Jeho nařízení
Bahá'u'lláh

Modlitba
Bahá'í rozeznávají dva druhy modliteb - běžnou (munádžát) a denní (namáz).
Běžné modlitby Bahá'í pronášejí při nejrůznějších příležitostech, individuálně i ve společnosti spoluvěřících, za různým účelem (duchovní posila, odpuštění, Boží chvála, uzdravení z nemoci, pomoc v protivenství apod.).
Denní modlitba, která je trojího druhu (krátká, střední a dlouhá), má však na rozdíl od běžné modlitby svůj pevný řád - specifický způsob, frekvenci i přesný čas provádění. Je považována za analogii každodenní audience u Stvořitele, při níž se věřící nalézá v přímé Boží přítomnosti. Proto je nutné se chovat dle určitých stanovených pravidel, jako bychom se například chovali na pomyslné audienci u hlavy státu.
Krátká denní modlitba se pronáší jednou denně (jednou za 24 hodin) od poledne do 2 hodin po západu slunce.

Dosvědčuji, Ó můj Bože, že jsi mě stvořil, abych tě znal a uctíval. Doznávám v tomto okamžiku svou bezmocnost a Tvou moc, svou chudobu a Tvé bohatství.
Není Boha kromě Tebe, Pomocníka v nebezpečí, Skrze Sebe jsoucího.
(Bahá'u'lláh, krátká denní modlitba)

Střední modlitba se pronáší třikrát denně -  ráno, v poledne a večer.
Dlouhá denní modlitba se provádí jednou za 24 hodin od poledně jednoho dne do poledne dne následujícího.
Věřící si mohou vybrat kteroukoli z těchto modliteb dle svého uvážení, podmínek a možností.
Před vykonáním modlitby si věřící omyje tvář a ruce a zaujme modlitební postoj tváří k jihovýchodu (tzv. quibla),  kde se ve Svaté zemi nachází Bahá'u'lláhova svatyně.

Půst
Dobře se vám povede, jelikož jste se řídili Zákonem Božím a povstali jste k tomu, abyste drželi půst během těchto požehnaných dní, neboť tento tělesný půst je symbolem půstu duchovního. Tento půst vede k tomu, že se duše očistí ode všech sobeckých tužeb, že nabude duchovních přídomků, že bude vábena k vánkům Nadevše Milosrdného a roznícena ohněm Boží lásky.
Bahá'u'lláh

Bahá'í se postí jednou ročně během postního měsíce 'Alá' Bahá'í kalendáře (od 2. března do 21. března). Bahá'í se po toto období zdržují jídla a pití od slunce východu do slunce západu každého z těchto jednotlivých 19-ti dní. Cílem a záměrem půstu je fyzická očista naší hmotné schránky, která symbolizuje podstatnější očistu duchovní, ale v neposlední řadě také představuje praktickou zkoušku ochoty věřících obětovat Bohu něco z mnoha světských příchylností, byť jen během velmi krátkého období.

Nepožívání omamných látek

Bahá'í se zdržují požívání alkoholu či jiných omamných látek v jakékoli podobě. Výjimkou jsou případy, kdy odborný lékař výslovně předepíše danou látku jako nezbytný lék nebo jeho součást k léčbě daného onemocnění.

Kalendář
Bahá'í víra, stejně jako předchozí náboženství, má svůj vlastní kalendář sestávající z 19-ti měsíců o 19-ti dnech. Zbývající dny jsou nazývány Ajjám-i-Há (Dny Boží Podstaty) a jsou zpravidla zasvěceny oslavám a charitativní činnosti. Měsíce Bahá'í kalendáře jsou nazvány dle různých jmen a přídomků Boha. Nový rok Bahá'í oslavují 21. dubna (1. jarní den) a v průběhu roku světí 9 Svátků svázaných s různými událostmi Bahá'í historie, během nichž se zdržují práce.
Na začátku každého měsíce se Bahá'í setkávají na tzv. Slavnostech 19. dne, které společně oslavují čtením modliteb a úryvků z Bahá'í Písma. Zde také probírají formou konsultace všechny praktické záležitosti související s chodem místního společenství.

Praktický život
Přestože se Bahá'í snaží důsledně žít podle Bahá'u'lláhem zjevených zásad a principů, zároveň chtějí být nedílnou součástí společnosti, v níž žijí. Bahá'u'lláh odsuzuje veškeré formy fanatického a extrémního praktikování víry, jako je např. asketismus, mnišské řády a jiné formy vydělování se ze společnosti.
Bahá'í cítí povinnost přispívat svým dílem ke společenskému životu své země a svou službu spatřují nejen v příležitosti obohatit myšlenkovou kulturu občanské společnosti o Bahá'í názory, ale i v praktických projektech služby, které se ve většině případů odehrávají v rozvojových zemích třetího světa (vzdělávání dětí i dospělých, zdravotnictví, zemědělství apod.).
Prostřednictvím různých iniciativ nevládních organizací (NGO) včetně OSN a UNICEF se Bahá'í zasazují o vnímání světa jako společného domova všech ras, kultur a národů v duchu Bahá'u'lláhova známého citátu: „Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli."


www.praha.bahai.cz

Další informace